Złote monety pod podłogą pubu

Ro­bot­ni­cy bu­dow­la­ni w ir­landz­kiej miej­sco­wo­ści Tip­pe­ra­ry pod­czas prac re­mon­to­wych w jed­nym z pubów na­tknę­li się na praw­dzi­wy skarb. Oka­za­ło się, że zna­le­zio­ne przez nich mo­ne­ty są z praw­dzi­we­go złota i mają po 400 lat.  W sumie w skrzyn­ce było 81 monet i scho­wa­na była w pod­ło­dze “Co­oney’s Pub”. Sam bar jest jed­nym z naj­star­szych w mie­ście, ale na pewno nie jest tak wie­ko­wy jak mo­ne­ty.

Ba­da­cze do­wie­dzie­li się, że cho­dzi o mo­ne­ty, które były pro­du­ko­wa­ne w Wiel­kiej Bry­ta­nii mię­dzy 1663 a 1816 ro­kiem. Ar­che­olo­go­wie bar­dzo szyb­ko prze­ję­li cały skarb i pod­da­li ko­lej­nym eks­per­ty­zom w mu­zeum South Tip­pe­ra­ry w Clon­mel.

“Gdy usły­sze­li­śmy, że mo­ne­ty są ze złota, po­cząt­ko­wo w to nie wie­rzy­li­śmy. Za­zwy­czaj znaj­du­je się je­dy­nie srebr­ne mo­ne­ty” – po­wie­dzia­ła od­po­wie­dzial­na za ba­da­nia Marie McMa­hon.

Całe zna­le­zi­sko znaj­do­wa­ło się w bar­dzo do­brym sta­nie. Na razie eks­per­ci nie chcie­li zdra­dzić, jaką war­tość ma skarb. Wia­do­mo, że wkrót­ce zo­sta­ną prze­ka­za­ne Mu­zeum Na­ro­do­we­mu, gdzie bę­dzie można je obej­rzeć.

Po raz ostat­ni rze­czy z tam­te­go okre­su zna­le­zio­no w 1947 roku w ir­landz­kiej miej­sco­wo­ści Por­tar­ling­ton.

Post Author: admin